Vylúčenie zodpovednosti

1. Obsah online ponuky

Autor si vyhradzuje právo neprevziať zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Uplatnenie nárokov zo zodpovednosti voči autorovi, ktoré sa týkajú hmotných a nehmotných škôd, ktoré boli spôsobené použitím alebo nepoužitím prezentovaných informácií, alebo použitím nesprávnych alebo neúplných informácií, je v zásade vylúčené za predpokladu, že autorovi nemožno preukázať zavinenie v dôsledku zámeru alebo hrubej nedbanlivosti. Akékoľvek ponuky sú otvorené a nezáväzné. Autor si výslovne vyhradzuje právo na zmenu, doplnenie alebo vymazanie časti stránok alebo celej ponuky bez zvláštneho upozornenia, alebo zverejnenie dočasne alebo trvalo ukončiť.

2. Odkazy a linky

V prípade priamych alebo nepriamych odkazov na externé webové stránky („hyperlinky“), za ktoré autor nenesie zodpovednosť, môže vzniknúť povinnosť z titulu zodpovednosti iba v prípade, keď autorovi bude známy ich obsah a bude v jeho technických možnostiach a primerané, aby zamedzil ich používaniu v prípade nezákonného obsahu.
Autor týmto výslovne vyhlasuje, že v čase uvedenia odkazu nebol na odkazovaných stránkach identifikovateľný žiadny nelegálny obsah. Autor nemá žiadny vplyv na súčasný a budúci dizajn, obsah alebo autorské záležitosti odkazovaných/prepojených stránok. Z toto dôvodu sa týmto výslovne dištancujeme od akéhokoľvek obsahu akýchkoľvek odkazovaných/prepojených stránok, ktorých obsah bude zmenený po zverejnení odkazu. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky linky a odkazy v rámci vlastnej internetovej ponuky, ako aj na cudzie zápisy v knihách hostí, diskusných fórach, adresároch odkazov, poštových zoznamoch, ktoré vytvoril autor, a vo všetkých ostatných formách databáz, k obsahu ktorých je umožnený zápis zvonku. Za nelegálny, nesprávny alebo neúplný obsah a najmä za škody spôsobené použitím alebo nepoužívaním takýchto informácií nesie zodpovednosť iba poskytovateľ stránky, na ktorú sa odkazuje, a nie ten, kto len odkazuje na príslušnú publikáciu.

3. Autorské práva a ochranné známky

Autor sa usiluje dodržiavať autorské práva k fotografiám, grafikám, zvukovým dokumentom, videosekvenciám a textom používaným vo všetkých publikáciách a používať obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, ktoré sám vytvoril, alebo používať grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty bez licenčných poplatkov
Všetky tretími stranami chránené výrobné značky a ochranné známky, ktoré sú uvedené v internetovej ponuke, podliehajú bezvýhradne ustanoveniam príslušného platného zákona o označovaní a vlastníckym právam príslušných registrovaných vlastníkov. Iba na základe ich uvedenia nemožno vyvodiť záver, že ochranné známky nie sú chránené právami tretích strán!
Iba autor stránok je vlastníkom autorských práv k zverejneným veciam, ktoré vytvoril vlastnými silami. Rozmnožovanie alebo používanie takýchto grafík, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov v iných elektronických a vytlačených publikáciách nie je bez výslovného súhlasu autora povolené.

4. Ochrana osobných údajov

Ak v rámci internetovej ponuky existuje možnosť zadávania osobných alebo obchodných údajov (e-mailových adries, mien, adries), používateľ poskytuje tieto údaje výslovne na dobrovoľnom základe. Využitie a úhrada všetkých ponúkaných služieb sú - pokiaľ je to technicky možné a primerané - dovolené aj bez uvedenia takýchto údajov, alebo s uvedením anonymizovaných údajov alebo pseudonymu.
Nie je povolené využitie kontaktných údajov, ako napr. poštových adries, čísiel telefónov a faxov a e-mailových adries, ktoré sú uverejnené v tiráži alebo v zrovnateľných údajoch, tretími stranami na zasielanie výslovne nevyžiadaných informácií. Výslovne si vyhradzujeme právne kroky voči odosielateľom takzvanej nevyžiadanej pošty pri porušení tohto zákazu.

5. Právny účinok vylúčenia zodpovednosti

Tieto ustanovenia o vylúčení zodpovednosti je potrebné považovať za súčasť internetovej ponuky, v ktorej bol uvedený odkaz na tuto stránku. Ak časti alebo jednotlivé znenia tohto textu nie sú, už nie sú alebo nie sú úplne v súlade s planou legislatívou, zostáva tým platnosť obsahu zvyšných častí dokumentu nedotknutá.

Verzia zo dňa: 15.05.2018