Spokojnosť zákazníkov je pre nás mimoriadne dôležitá.

Preto neustále pracujeme na zlepšovaní kvality. V rámci systému manažérstva kvality priebežne optimalizujeme svoje výrobky, pracovné postupy a skúšobné postupy. Naši zamestnanci sa neustále školia a vzdelávajú.
Politika kvality sa vo veľkej miere odvíja od zákazníka, a preto venujeme osobitnú pozornosť hladkému a včasnému vybaveniu zákaziek. Aj ostatné útvary spoločnosti sú samozrejme zapojené do systému manažérstva kvality - od skladu cez expedíciu - od marketingu až po predaj.

Zamestnanci sa zodpovedne snažia dosiahnuť náš cieľ neustáleho zlepšovania v očiach zákazníkov. Dôkazom je zhoda nášho systému manažérstva kvality s normou ISO 9001.

BATEC, vždy v súlade s najnovšími trendmi.
Spoločnosť BATEC je zastúpená v „Spolkovom zväze technickej požiarnej ochrany, bvfa", v pracovných skupinách úradov, združení a výrobcov a zapojená do národných a medzinárodných normovacích aktivít. Táto spolupráca zabezpečuje, že sme vždy informovaní o najnovšom vývoji a naše hasiace zariadenia neustále prispôsobujeme novým požiadavkám.